Alfa Romeo 0-60 times

The fastest Alfa Romeo cars

Alfa Romeo 4C 0-60 4.1 - 4.3 sec 1/4 mile 12.8 @ 108 mph

See More: Alfa Romeo Weight, MPG

Alfa Romeo specs and dimensions

Alfa Romeo 0-60 times
Alfa Romeo horsepower
Alfa Romeo dimensions
Alfa Romeo wheels
Alfa Romeo tire size
Custom Alfa Romeo